Gyventojai į seniūniją gali kreiptis dėl pažymų išdavimo:

 • Apie deklaruotą gyvenamąją vietą - prašymo forma microsoft-word 
 • Apie šeimos sudėtį - prašymo forma microsoft-word
 • Pažyma patalpų savininkui apie deklaruotų asmenų skaičių - prašymo forma microsoft-word 
 • Pažyma apie asmens vardu užregistruotus pastatus (remiantis seniūnijos namų ūkių knygomis) - prašymo forma microsoft-word

Kreipdamiesi gyventojai turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos pasą, asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje), įgaliojimą, jei kreipiasi kitas žmogus.

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Lietuvos Respublikos gyventojas vienu metu deklaruoja tik vieną gyvenamąją vietą, net jei gyventų keliose vietose.
Asmenys, privalantys deklaruoti gyvenamąją vietą, ją deklaruoja per 7 darbo dienas nuo pareigos deklaruoti gyvenamąją vietą atsiradimo, atvykimo į Lietuvos Respubliką ar gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje pakeitimo.
Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, privalo per 7 darbo dienas iki išvykimo deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimą. Lietuvos Respublikos gyventojai, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą ir kurių gyvenamoji patalpa nesikeičia pasikeitus buto (namo) numeriui, gatvės, gyvenamosios vietovės ar teritorijos administracinio vieneto pavadinimui, gyvenamosios vietos iš naujo nedeklaruoja.

Asmenys, deklaruojantys gyvenamąją vietą, pateikia:

1. Atitinkamą nustatytos formos deklaraciją (pildoma seniūnijoje);
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje);
3. Vaikų asmens tapatybę nurodančius dokumentus. Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė ar pasas nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas;
4. Dokumentus patvirtinančius nuosavybę (t. y. Turto registrų centro pažyma);
5. Deklaruojant gyvenamąją vietą kitam asmeniui priklausančioje gyvenamojoje patalpoje, turi atvykti ir gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai);
6. Prireikus ir kitus dokumentus.

Notariato įstatymo nustatyta tvarka seniūnas neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus:

 • tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai ((konkrečiai - siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją gauti;
 • liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
 • liudija parašo dokumentuose tikrumą.

Norėdamas gauti notarinių veiksmų atlikimo paslaugą, paslaugos gavėjas pateikia:
1. Asmens dokumentą;
2. Priklausomai nuo notarinių veiksmų atlikimo pobūdžio, visus reikiamus dokumentus veiksmui atlikti.


 Elektroninės paslaugos gyventojams:
El valdzios vartai

 

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS
Seniūnija išduoda leidimus:

 • Leidimų įrengti išorinę reklamą Utenos rajono savivaldybės teritorijoje išdavimas

 • Leidimų atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės bendrojo naudojimo teritorijose išdavimas

 • Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimas

Leidimai laidoti Leliūnų seniūnijos kapinėse. Reikalingi dokumentai:

 • Asmens dokumentas.
 • Medicininis mirties liudijimas (išduotas gydytojo).
 • Prašymas - prašymo forma.

Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Utenos rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Žiūrėti...

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ KIRSTI, KITAIP PAŠALINTI IŠ AUGIMO VIETOS AR INTENSYVIAI GENĖTI SAUGOTINUS ŽELDINIUS.  Forma...

Joomla templates by a4joomla